Our team's spirit makes the difference

השירותים שלנו

1

שילוח בינלאומי

משלוחים אוויריים וימיים, משלוחים חלקיים, מטען כללי, מטענים מיוחדים, קשרים גלובליים ורשת בינלאומית למתן שירותי שילוח בינלאומי מדלת לדלת.

 

2

איזוטנקים

שירותים כוללים עבור מכולות מיכל, איזוטנקים. חומרים כימיים, או מזון, נוזלים וגזים.

3

לוגיסטיקה

מגוון רחב של פתרונות לוגיסטיים בארץ ובעולם. פרויקטים, ניהול שרשרת אספקה, הובלות של מטענים מיוחדים ועוד.

הפרטנרים שלנו

בואו נדבר